597 08 20 00

  • 1 თვე
  • კოსტავას 77
  • 12 შეხვედრა
  • 500 ₾
სარეგისტრაციო ფორმა

მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა MS SQL Server ინსტალაცია, ზოგადი მიმოხილვა და მისი ვერსიები, MS SQL Server მართვის ვიზუალური გარემო Management Studio.

ცხრილების შექმნა, პირველადი და გარე გასაღებები, მონაცემთა ტიპები, მონაცემთა ბაზის ნორმალიზაცია. რელიაციური მონაცემთა ბაზის ცხრილებს შორის მიმართებები: ერთი-მრავალთან, ერთი-ერთან და მრავალი-მრავალთან. მონაცემთა ბაზის დიაგრამა. ცხრილებს შორის მიმართებების დათვალიერება და შეცვლა.

კონსტრუქციები SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, DISTINCT, SELECT TOP.

ხედის (View) არსი, მარტივი ხედების შექმნა და მოდიფიცირება.

მრავალცხრილიანი მოთხოვნები, ცხრილების შეერთებები: შიდა, გარე და სრული შეერთებები. მონაცემთა დაჯგუფება, ჯგუფების ამორჩევა, ჯგუფური ფუნქციების გამოყენება SQL ოპერატორებში. კონსტრუქციები GROUP BY, HAVING, ფუნქციები SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT, BIG_COUNT.

მონაცემთა ბაზაში მონაცემების დამატება-კონსტრუქცია INSERT, ახალი ცხრილის შექმნა-კონსტრუქცია SELECT INTO, რედაქტირება-კონსტრუქცია UPDATE, წაშლა-კონსტრუქცია DELETE, TRUNCATE.

რამოდენიმე ცხრილზე და ქვემოთხოვნაზე დაფუძნებული რთული ხედები, ხედების შეცვლა, გადარქმევა, წაშლა. ინდექსირებული ხედები. პროცედურები, მათი შექმნა Query Builder ან Transact SQL-ის გამოყენებით, ცვლადები, განშტოებების ორგანიზაცია, კონსტრუქციები IF...ELSE, BEGIN…END. ჭდეები, კონსტრუქციები GOTO, RETURN, CASE. ციკლი და მისი კონსტრუქცია WHILE.

პარამეტრების გამოყენება პროცედურებში. მონაცემების ჩამატება, შეცვლა და წაშლა პროცედურების გამოყენებით. პროცედურები და ტრანზაქციები.

ახალი ფუნქციების შექმნა და გამოყენება. ტრიგერები, მათი შექმნა და გამოყენება.

მონაცემთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა MS SQL Server-ში, მომხმარებლის იდენტიფიკაციის სახეები, Windows და MS SQL Server მომხმარებლის დამატება და მონაცემთა ბაზასთან მუშაობის უფლების მინიჭება, ჯგუფის დამატება, ჯგუფის შექმნა. უფლებების სახეები, უფლებების ადმინისტრირება, ცხრილთან, ხედთან და პროცედურასთან მუშაობის უფლებები.

სასერთიფიკატო გამოცდა მოიცავს მთელი კურსის განმავლობაში განვლილ მასალას. კურსის წარმატებით გავლისათვის მსმენელმა უნდა მიიღოს საგამოცდო მასალის  შეფასების 60% და მეტი.

...

საქართველოს უნივერსიტეტის მონაცემთა ბაზების განვითარების სამსახურის უფროსი, Oracle-ის სერტიფიცირებული ლექტორი 15 წლიანი გამოცდილებით.

მოკლე აღწერა

კურსში შეისწავლით მონაცემთა ბაზებთან მუშაობას Microsoft SQL Server-ის გამოყენებით.

მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა MS SQL Server ინსტალაცია, ზოგადი მიმოხილვა და მისი ვერსიები, MS SQL Server მართვის ვიზუალური გარემო Management Studio.

ცხრილების შექმნა, პირველადი და გარე გასაღებები, მონაცემთა ტიპები, მონაცემთა ბაზის ნორმალიზაცია. რელიაციური მონაცემთა ბაზის ცხრილებს შორის მიმართებები: ერთი-მრავალთან, ერთი-ერთან და მრავალი-მრავალთან. მონაცემთა ბაზის დიაგრამა. ცხრილებს შორის მიმართებების დათვალიერება და შეცვლა.

კონსტრუქციები SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, DISTINCT, SELECT TOP.

ხედის (View) არსი, მარტივი ხედების შექმნა და მოდიფიცირება.

მრავალცხრილიანი მოთხოვნები, ცხრილების შეერთებები: შიდა, გარე და სრული შეერთებები. მონაცემთა დაჯგუფება, ჯგუფების ამორჩევა, ჯგუფური ფუნქციების გამოყენება SQL ოპერატორებში. კონსტრუქციები GROUP BY, HAVING, ფუნქციები SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT, BIG_COUNT.

მონაცემთა ბაზაში მონაცემების დამატება-კონსტრუქცია INSERT, ახალი ცხრილის შექმნა-კონსტრუქცია SELECT INTO, რედაქტირება-კონსტრუქცია UPDATE, წაშლა-კონსტრუქცია DELETE, TRUNCATE.

რამოდენიმე ცხრილზე და ქვემოთხოვნაზე დაფუძნებული რთული ხედები, ხედების შეცვლა, გადარქმევა, წაშლა. ინდექსირებული ხედები. პროცედურები, მათი შექმნა Query Builder ან Transact SQL-ის გამოყენებით, ცვლადები, განშტოებების ორგანიზაცია, კონსტრუქციები IF...ELSE, BEGIN…END. ჭდეები, კონსტრუქციები GOTO, RETURN, CASE. ციკლი და მისი კონსტრუქცია WHILE.

პარამეტრების გამოყენება პროცედურებში. მონაცემების ჩამატება, შეცვლა და წაშლა პროცედურების გამოყენებით. პროცედურები და ტრანზაქციები.

ახალი ფუნქციების შექმნა და გამოყენება. ტრიგერები, მათი შექმნა და გამოყენება.

მონაცემთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა MS SQL Server-ში, მომხმარებლის იდენტიფიკაციის სახეები, Windows და MS SQL Server მომხმარებლის დამატება და მონაცემთა ბაზასთან მუშაობის უფლების მინიჭება, ჯგუფის დამატება, ჯგუფის შექმნა. უფლებების სახეები, უფლებების ადმინისტრირება, ცხრილთან, ხედთან და პროცედურასთან მუშაობის უფლებები.

სასერთიფიკატო გამოცდა მოიცავს მთელი კურსის განმავლობაში განვლილ მასალას. კურსის წარმატებით გავლისათვის მსმენელმა უნდა მიიღოს საგამოცდო მასალის  შეფასების 60% და მეტი.

...

საქართველოს უნივერსიტეტის მონაცემთა ბაზების განვითარების სამსახურის უფროსი, Oracle-ის სერტიფიცირებული ლექტორი 15 წლიანი გამოცდილებით.

მოკლე აღწერა

კურსში შეისწავლით მონაცემთა ბაზებთან მუშაობას Microsoft SQL Server-ის გამოყენებით.